O upadłości

CO TO JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a które z przyczyn od siebie niezawinionych wpadły w spirale zadłużenia i stali się niewypłacalni. Istotnym elementem jaki cechuje osobę fizyczną, według której może być ogłoszona upadłość konsumencka jest fakt, że dłużnik do swej niewypłacalności nie doprowadził poprzez działania umyślne lub wskutek rażącego niedbalstwa. Te przesłanki będą podstawą badania i analizy sądu po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Założeniem upadłości konsumenckiej jest pomoc osobie zadłużonej w obsłudze jej zadłużenia.

  • sprzedaż jej majątku – majątek czyli nieruchomości i ruchomości o znaczącej wartości zostaną wycenione i poddane sprzedaży a zdobyte fundusze zostaną przekazane na spłatę zadłużenia
  • rozłożenie zadłużenia na raty w określonym planie spłat jeżeli jest zdolna do spłaty pozostałej części zadłużenia
  • oddłużenie (umorzenie długów), kiedy nie wszystkie długi zostaną  zaspokojone przez sprzedaż majątku dłużnika oraz wykonanie planu spłaty  lub gdy brak jest majątku na spłatę wierzycieli. Umorzenie długów możliwe  jest też wtedy kiedy sytuacja upadłego nie gwarantuje, że byłby on zdolny do  dokonania jakichkolwiek spłat w ramach ustalonego planu spłaty wierzycieli.

Upadłość osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) to instytucja wprowadzona do polskiego systemu prawnego przepisami Ustawy Prawo Upadłościowe, która weszła w życie z dniem 1 października 2003 r.

Upadłość konsumencka to możliwość podjęcia działań w celu tzw. „nowego startu” bez nękania przez windykatorów, bez postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników, bez telefonów z banków i od innych wierzycieli.