Kto może ogłosić upadłość?

KTO MOŻE UPAŚĆ ŻEBY POWSTAĆ?

Nie wszyscy mogą ogłosić upadłość konsumencką.

Podstawową przesłanką do złożenia wniosku i rozpoczęcie procedury upadłościowej jest fakt, że staliśmy się niewypłacalni tzn. nie jesteśmy w stanie na bieżąco, terminowo regulować w całości swoich zobowiązań.

Stan niewypłacalności musi powstać z przyczyn nie zawinionych od nas takich jak np. nagła utrata pracy, choroba, wypadek, zdarzenie losowe. Sąd nie ogłosi upadłości gdy dojdzie do wniosku, że celowo lub na skutek rażącego niedbalstwa doprowadziliśmy do niewypłacalności. Wina umyślna występuje gdy dłużnik zaciąga kolejne zobowiązania lub pożyczki, mając już problemy z regulowaniem wcześniejszych zobowiązań, wiedząc że nie będzie mógł ich spłacić.

Istotną kwestią jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku. Sąd oddali wniosek kiedy będzie nieprawidłowa argumentacja lub będzie błędnie wypełniony. Zwróci go wnioskodawcy gdy będzie niekompletny. Dlatego już na etapie składania wniosku istotna jest pomoc doświadczonego prawnika.

Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób fizycznych, byłych przedsiębiorców którzy w złożyli wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej i rolników.

UWOLNIJ SIĘ OD DŁUGU. NAPISZ DO NAS!