O upadłości: etap II

ETAPY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

II ETAPY: Ogłoszenie upadłości.

Uwzględniając złożony przez Państwa wniosek sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości i wyznacza syndyka, który będzie prowadził Państwa postępowanie.

Syndyk w pierwszej kolejności przejmuje kontrolę nad majątkiem, który jesteście Państwo obowiązani mu wskazać i wydać. Majątek ten staje się masą upadłości i podlega likwidacji (czyli sprzedaży) celem spłaty wierzycieli oraz pokrycia kosztów postępowania.

Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym zamieszkują Państwo wraz z rodziną podlega on również sprzedaży.

Jednakże z sumy uzyskanej ze sprzedaży syndyk przekaże Państwu określoną przez sędziego kwotę pieniężną niezbędna na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Po spieniężeniu wszystkich składników masy upadłości syndyk sporządza plan podziału sumy uzyskanej z likwidacji. Celem planu jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli, w największej możliwej części.

Po wykonaniu ustalonego spisu, jeżeli wierzyciele nie zostali zaspokojeni w pełnej wysokości, Sąd ustala plan spłaty wierzycieli. Obejmuje on pozostałą kwotę niezaspokojonych wierzytelności w trakcie postępowania upadłościowego.

W przypadku braku majątku przez dłużnika po zatwierdzeniu listy wierzytelności, sąd może odstąpić od ustalenia planu spłaty i umorzyć zobowiązania.

 

Zapis dotyczący zapewnienia przez Sąd potrzeby mieszkaniowej jest zasadniczą różnicą i znaczącą przewagą postępowania upadłościowego nad postępowaniem egzekucyjnym z nieruchomości prowadzonym przez komornika sądowego. Otrzymana kwota pozwala Państwu na zabezpieczenie co najmniej 12, a maksymalnie 24 miesięcy potrzeb mieszkaniowych w tej samej lub sąsiedniej miejscowości.

UWOLNIJ SIĘ OD DŁUGU. NAPISZ DO NAS!