O upadłości: etap III

ETAPY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

III ETAP: Zakończenie postępowania upadłościowego.

Kończąc postępowanie upadłościowe Sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli. Plan ten uwzględnia zobowiązania jakie zostały po dokonanej likwidacji przez syndyka masy upadłości.
Jest to drugi bardzo waży, ale też wrażliwy punkt toczącego się postępowania upadłościowego osoby fizycznej, obok postanowienia o przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Ustalając plan spłaty wierzycieli po zakończonym postępowaniu Sąd wysłucha upadłego, syndyka i wierzycieli. Wysłuchanie odbywa się również na rozprawie przed sędzią. Na tym etapie postępowania Nasza kancelaria pomoże Państwu świadcząc pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Jest to ważny etap postępowania, gdyż ma wpływ na Państwa zobowiązania przez kolejne miesiące po zakończonym postępowaniu.

Plan spłaty jest to określenie przez sąd czasu oraz wysokości miesięcznych rat jakie będziecie Państwo zobowiązani do uiszczenia na rzecz wierzycieli. Wysokość zależy od możliwości zarobkowych upadłego zaś okres wynosi nie dłużej niż 36 miesięcy. W określonych sytuacjach okres ten może być wydłużony maksymalnie do 5 lat. Sąd określa również jaka część zobowiązań upadłego zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Jeśli Państwa sytuacja majątkowa nie gwarantuje, że byliby Państwo zdolni do wykonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, Sąd umorzy zobowiązania bez ustalania takiego planu.

W czasie realizacji planu spłaty Sąd może dokonywać poprawek lub wprowadzać zmiany. Działania te spowodowane są pogorszeniem (np. utrata pracy lub pogorszeniem stanu zdrowia) lub polepszeniem (np. zmiana na lepiej płatną prace lub uzyskanie dodatkowych dochodów), Państwa sytuacji finansowej.

UWOLNIJ SIĘ OD DŁUGU. NAPISZ DO NAS!